Home

696 NUMARALI KHK İLE 6755 SAYILI KANUNA EKLENEN MADDE HAKKINDA BİLGİ NOTU

MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

29.12.2017 tarihli KHK ile Eklenen Madde:


MADDE 121- 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”
Düzenlemedeki ana sorun, “bunların devamı niteliğindeki eylemler” ifadesinin yoruma ve kötü kullanıma açık bir ifade olmasıdır. Herhangi bir barışçıl protesto eylemi bile bu kapsama alınabilir ve bazı vatandaşların bu protestoya şiddetle karşı çıkmaları durumunda sınırsız bir “sorumsuzluk kalkanı” ile korunacaklarını sağlar.

Devletin görevi olan “güvenliğin sağlanması”– sınırları belirsiz – bir yetkiyle devredilmiş olur.

(1) OHAL KHK’LARI “OHAL’İN GEREKLİ KILDIĞI KONULARDA” OLMALIDIR:
AYM BU KURALIN DENETİM MERCİİDİR


Anayasanın 121. maddesi son derece açıktır: OHAL KHK’larının düzenleme alanını “olağanüstü halin gerekli kıldığı konularla” sınırlamıştır. Başka bir ifadeyle; Anayasa, olağanüstü halin gerekli kılmadığı konuların OHAL KHK’leriyle düzenlenmesi yasaklamıştır. Bu nitelemeleri yapacak ve denetleyecek hukuk sisteminde (ve tüm hukuk devletlerinde) Anayasa Mahkemesidir (AYM).

AYM, 10.01.1991 tarihli kararında, “çıkartılan bir OHAL KHK’sinin bu niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemesi ve eğer bu niteliği taşımıyorsa uygunluk denetimini yapması zorunludur” diye hükmetmiştir. “Olağanüstü hal bir keyfilik ve denetimsizlik yönetimi değildir. Özgürlükçü demokratik düzeni benimsemiş ülkelerde bunun tersi düşünülemez” diye eklemiştir.

AYM, 2016’da bu içtihattan vazgeçmiştir: AYM, 12.10.2016 tarihli kararında: “Esasa geçilerek yargısal denetiminin yapılması mümkün değildir” diyerek ve Anayasanın 148. maddesini dar yorumlayarak, OHAL KHK’larını incelemeyi reddetmiştir.

KHK’ların OHAL ile ilgili olup olmadıklarına bakmayı reddetmiştir.
148. maddenin dar bir çerçeve çizdiğini kabul edilebilir; ancak, yargının temel görevlerinden biri hukuksal işlemleri tanımlamaktır. Bir belgenin üzerinde “OHAL KHK’sı” yazıyor diye onu tamamen yargı denetiminden muaf tutmak doğru değildir. Yargı (burada AYM), o belgenin gerçekten bir “OHAL KHK’sı” olup olmadığını denetlemelidir. AYM 2016 kararı ile neredeyse her alanda çıkarılan, ülkemizin yönetim şekli haline gelen, OHAL KHK’larını tamamen yargı denetiminden yoksun bırakmıştır. Anayasa mahkemeleri, hukuk devletlerinin “emniyet supabı” olmalıdır, ilerici bir bakış açısıyla, anayasaları evrensel demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yorumlamalıdır.

(2) OHAL KHK’LARI BİR AN ÖNCE MECLİS’TE OYLANMALIDIR:
BU DURUMDA KHK’LER DENETİME TABİ HALE GELECEKTİR


Anayasanın 121. maddesi ve Meclis İç Tüzüğünün 128. maddesi gereğince OHAL KHK’ları Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra, Meclis’te “diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç 30 gün içinde görüşülür ve karara bağlanır”. [Genel Kurul’da oylanmadan, komisyon süreçlerinin de en geç 20 günde bitmesi öngörülmüştür].

Bu açık ve net kural maalesef yerine getirilmemektedir. OHAL KHK’larının büyük çoğunluğu halen oylanmamıştır! Darbe girişiminden bu yana çıkarılan 30 OHAL KHK’sından sadece 5’i Meclis’te oylanmıştır.

Tüm OHAL KHK’ları ivedilikle Meclis’te tartışılıp oylanmalıdır.

Bu iki temel nedenle yapılmalıdır:
(a) Anayasa böyle emretmektedir.
(b) Meclis’te oylanmadıkça, “KHK” kaldıkları sürece, AYM (2016 kararı ile) bu düzenlemeleri denetlemeyi reddetmiştir. Meclis’te oylandıktan sonra denetleyecektir.

OHAL KHK’larının Meclis’te oylanması, AYM yeni içtihadından dolayı daha büyük önem taşıyor: Zira Meclis’te oylandıktan sonra KHK’lar, “KANUN” statüsüne kavuşacaklar ve kesin ve net olarak AYM denetimine tabi olacaklardır.

Meclis Başkanlığının İçtüzüğe göre sorumluluğu, ivedilikle, 25 OHAL KHK’sının komisyonlarda tartışılmasını ve Genel Kurul’a gelmesini sağlamaktır.

BUNUN YAPILMAMIŞ OLMASI ANAYASANIN RAFA KALDIRILDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR!


Av. Ece Güner Toprak’ın değerlendirmelerinden yararlanılmış ve alıntılanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. Yılını çoşkuyla Andık

Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce Hotel Adlon'da kalışını, bununla ilgili dönemin gelişmelerini aynı mekanda andık.
Saz üstadı Sıddık Doğan ile arya sanatçımız Laçin Modiri'nin müthiş petformanslarından sonra başkanımız Kenan Kolat'ın Osmanlı /Türkiye İlişkilerinin tarihini anlatan konuşmasını moderasyonunu Ekrem Özdemir'in yaptığı panel izledi. Panele gazeteci Dr. Sedef Kabaş ile İzmir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Arı katıldı. Ardından verilen kokteyl ile geceye bulunan 250 kişi duygusal ve tarihsel geceye katılmanın onurunu yaşadılar.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. Yılını Anıyoruz

Anma Toplantısına Dokuz Eylül  Universitesi Atatürk llkeleri ve İnkilap Tarihi Enstıtüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Arı ve Gazetecl ve  iletişim Uzmanı Sedef Kabaş Konuşmacı otarak katılacaktır.
23 Aralık Cumartesi, Hotel Adlon, 10117 Berlin,

Atatürk 100 yıl önce Almanya’daydı - DW Türkçe

 

Cumhuriyet Kültür Ödülleri

CHP Berlin Birliği, Cumhuriyetin 94. yılında müzik alanında ilk kez kültür ödülleri verecektir. Bu yıl 12 – 18 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerden herhangi bir müzik enstrümanı çalanlara yönelik olan bu yarışma 29 Ekim Pazar günü saat 13:00’den itibaren Werkstatt der Kulturen, Wissmannstr. 42, 12049 Berlin adresinde yapılacaktır.

Yarışmaya katılmak için en geç 27 Ekim Cuma gününe kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mailine ya da CHP, Osloerstr. 104, 13359 Berlin adresine başvuru yapılmalıdır.

 

CUMHURİYET KÜLTÜR ÖDÜLLERİ BAŞVURU FORMUNU BURADAN INDIREBILIRSINIZ